TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Mokyklos veiklos tikslai:


1. ikimokyklinio ugdymo tikslas – kurti sveikas ir saugias gyvenimo ir ugdymo sąlygas, leidžiančias patirti vaikystės džiaugsmą, skatinančias pasitikėjimą, atvirumą, savarankiškumą, puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę;

2. priešmokyklinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi pradinėje mokykloje;

3. pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką;

4. pagrindinio ugdymo tikslas - plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ruošti sąmoningą pilietį, įgijusį bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

 

Mokyklos uždaviniai:


1. teikti vaikams geros kokybės ikimokyklinį auklėjimą, priešmokyklinį ugdymą; mokiniams – kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;

2.         tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3.      teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

4.      užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką bei užtikrinti savitarpio pagalba bei tolerancija grįstą bendradarbiavimą;

5.      atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetencijas;

6.      puoselėti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, gebėjimą mokytis visą gyvenimą.

7. visapusiškai integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;

8. užtikrinti tęstinumą: ikimokyklinio ugdymo – priešmokyklinėje grupėje; priešmokyklinio ugdymo – pradinėje mokykloje; pradinio ugdymo – pagrindinėje mokykloje;

9. organizuoti mokinių neformalųjį švietimą.

 

Vykdydama pavestus uždavinius Mokykla:


1.      konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus;

2.   ruošia pritaikytas ir individualizuotas programas, neformaliojo vaikų švietimo programas;

3.   vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo  programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

4. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją;

5. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų vaikams;

6.   dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

7.   organizuoja mokyklos bibliotekos veiklą;

8.   sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

9.   teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios ir vidutinės priežiūros priemones;

10.   įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

11.organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas ar nemokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

12.          sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

13. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Telšių rajono administracijos vaiko gerovės komisiją minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, panaikinimo, sustabdymo ar nutraukimo;

14. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką, draudžia įstaigoje ir jos teritorijoje vartoti tabaką, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, žaisti azartinius žaidimus ir atsinešti ugdymui(si) nereikalingų pavojingų daiktų, sukeliančių pavojų kitų sveikatai ar gyvybei, riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą;

15. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

16.          prižiūri mokinių maitinimą;

17.          organizuoja mokiniams pailgintos dienos grupės veiklą;

18. bendradarbiauja su vaikų ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant Mokyklos valdymo, veiklos, ugdymo proceso organizavimo, vaikų ugdymo(si) klausimais, inicijuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą savivaldoje;

19. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo teorinius, metodinius ir statistinius tyrimus;

20. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai;

21. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22. bendradarbiauja su kitomis švietimo ir mokslo institucijomis, žiniasklaida;

23.          atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.