TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

PAGALBA MOKINIUI

Pagalbos mokiniui teikimas organizuojamas vadovaujantis „Pagalbos mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių teikimo tvarka“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VI-105.

SPECIALIOJI PAGALBA

Logopedo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Mokytojo padėjėjo tikslas - padėti ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams teikia:

Logopedė Jurgita Lukošienė

Mokytojo padėjėja Sigita Jokubauskienė

 • Logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete.

 • Pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, mokomiems visiško integravimo būdu, teikiama pamokų metu, o logopedinės pratybos – ne pamokų metu

 • Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualiosios (1 mokinys), pogrupinės (2-4 mokiniai), grupinės (5-8 mokiniai).

 • Logopedas varko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus.

Logopedas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

 • sudaro mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, sąrašą;

 • sudaro individualiąsias, pogrupines, ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;

 • konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) dėl mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo;

 • rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų lavinimui;

 • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

Mokytojo padėjėjas:

 • padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu;

 • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;

 • dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

SOCIALINĖ PAGALBA

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – mokinio socialinė gerovė, integracija mokyklos bendruomenėje, garantuojanti maksimaliai savarankišką, pilnavertį ir prasmingą gyvenimą, pagalba kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.

Socialinę pagalbą mokiniams teikia:

Vyr. socialinė pedagogė Lilija Jankauskienė

Socialinis pedagogas:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;

 • padeda tėvams geriau suprasti ir priimti jo vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;

 • padeda mokyklos personalui veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant mokinių socialines problemas;

 • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu mokinio poreikiams;

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą mokiniui. Teikia pagalbą mokiniams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGALBA

Sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas - užtikrinti tinkamą vaikų sveikatos priežiūrą mokykloje.

Sveikatos priežiūros specialistas Sigita Jokubauskienė

Sveikatos priežiūros specialistas:

 • konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus), mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

 • teikia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

 • rengia ir tvarko dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūros organizavimu;

 • ugdo sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;

 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą;

 • dalyvauja nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

 • teikia pirmąją medicininę pagalbą mokiniams.