TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Pamokų lankomumo apskaita

 

Telšių rajono savivaldybės taryba 2011 m. birželio 30 d. patvirtino sprendimu Nr.T1-142 „Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą“

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal minėtą aprašą:

1.1. informuoja klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimą į mokyklą ne vėliau kaip antrąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, o vėliau pristato į mokyklą gydymo įstaigos pažymą ar kitą dokumentą;

1.2. ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pasirašo vaiko pažymių (pasiekimų) knygelėje;

1.3. sudaro vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, rūpinasi, kad vaikui būtų užtikrinta galimybė lankyti mokyklą;

1.4. vaiko minimalios priežiūros skyrimo atveju rūpinasi, kad vaikas vykdytų jam paskirtas minimalios priežiūros priemones;

1.5. stebi ir taiso vaiko elgesį, bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais kvalifikuotą pagalbą sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi), elgesio pokyčių ir kitus su vaiko interesais susijusius klausimus.

Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

1. dėl mokinio ligos (pristačius medicininę pažymą apie ligą arba tėvų parašytą pateisinamąjį raštelį tik už 1-3 dienas);

2. dėl tikslinių iškvietimų (pateikus pateisinimo priežastį liudijantį dokumentą arba tėvų pateisinamąjį raštelį);

3. dėl dalyvavimo rajono, respublikos olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose (vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu);

4. dėl transporto nebuvimo;