TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

TVIRTINU

Mokyklos direktorius

____________

Alma Čirvinskienė

2017-02-01


Neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) veikla                   2016/2017 m. m. II pusm.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Veiklos kryptis

Val.

sk.

Vadovas

Dalyvių sk.

Klasės, kurioms skirta veikla

Darbo laikas

Darbo vieta

1.

Medžio dailiųjų darbų būrelis

Meninė, kūrybinė, technologinė

1

Vilmantas Jankauskas

11

5-10 kl.

Penktadienis 12.55-13.40

Technologijų kabinetas

2.

Saviraiškos būrelis

 

Meninė, kūrybinė veikla

1

Loreta Bugvilienė

12

1-4 kl.

Ketvirtadienis 12.00-12.45

1,3 klasių kabinetas

3.

Jaunųjų miškininkų būrelis „Oazė“

Gamtos, tėvynės pažinimas

1

Teresė Bagdonienė

15

1-4 kl.

Pirmadienis 12.55-13.40

2,4 kl. kabinetas ir artimiausia gamtinė aplinka

4.

Šokių būrelis

Sportas, meninė raiška

1

Loreta Bugvilienė

11

1-4 kl.

Trečiadienis 12.55-13.40

Mažoji salė

5.

Etninės kultūros būrelis

Kita veikla

1

Diana Lakačauskienė

19

1-8 kl.

Antradienis 12.55-13.40

Muzikos kabinetas, Mažoji salė

6.

Technologijų būrelis (rankdarbiai ir maisto ruošimas)

Meninė, kūrybinė, parktinėveikla

2

Danutė Ložienė

6

5-10 kl.

Antradienis 13.48-15.18

Technologijų kabinetas

7.

Sporto būrelis- krepšinis

Sportinė veikla

2

Arvydas Štramaitis

9

5-10 kl.

Ketvirtadienis   13.50-15.20

Sporto salė

8.

Pradinukų sportinis lavinimas - futbolas

Sportinė veikla

1

Arvydas Štramaitis

16

1-4 kl.

Ketvirtadienis 12.00-12.45

Sporto salė, stadionas

9.

Fotografijos ir dailės studija „Aš čia“

Meninė veikla

1

Danutė Ložienė

10

1-10 kl.

Antradienis 14.35-15.20

Dailės kabinetas

10.

Folkloro ansamblis

Meninė veikla

1

Diana Lakačauskienė

6

5-10 kl.

Ketvirtadienis 13.50-14.35

Muzikos kabinetas

11.

Vokalinis ansamblis

Meninė veikla

1

Diana Lakačauskienė

9

5-10 kl.

Penktadienis 13.50-14.35

Muzikos kabinetas

12.

Šaudymo būrelis

Prakatinė veikla
Pilietiškumo ugdymas

1

Artūras Gintautas

12

5-10 kl.

Antradienis 14.35-15.20

III aukštas, artimiausiai mokyklos lauko aplinka

Viso valandų:

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būrelių lankymas yra nemokamas. Norintys lankyti būrelį kreipiasi į atitinkamo būrelio vadovą arba klasės vadovą. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.

Pastaba: mokiniai taip pat kiekvienais mokslo metais gali išreikšti savo pageidavimus dėl būrelių pasiūlos, t.y. patys gali siūlyti būrelio veiklą. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 6 mokiniai. Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti. Neformaliojo vaikų švietimo veikla įrašyta į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Merginų šokių būrelis

Merginos šoka šiuolaikinius šokius, improvizuoja, kuria šokio derinius pačios. Dalyvaujama mokyklos ir rajono renginiuose, bendradarbiaujama su Žarėnų kultūros centru. Mokoma choreografinių elementų (pavieniui, porose, šokių figūrose), formuojami pavienio, grupinio ir porinio šokio įgūdžiai. Gera laikysena, gražios kūno formos, koordinacija– štai kas traukia mokytis šokių. Džiugu, kad mokiniai nesišlaisto gatvėmis.

Žurnalistų būrelis

Vaikai laikantys šį būrelį mokosi taisyklingos kalbos vartojimo. Rinkti informaciją straipsniams. Leidžia mokyklos laikraštį „Žara“.

Sporto būrelis „Krepšinis“

Vaikai lankydami šį būrelį tobulina krepšinio įgūdžius, mokosi teisėjauti varžyboms, stiprina fizinę ištvermę. Žaidžiamas krepšinis, laikantis   krepšinio žaidimo taisyklių, mokomasi žaidimo taisyklių, kamuolio  varymo, metimų į krepšį technikos, puolimo veiksmų. Žaidimų metu lavinamos fizines ypatybes, skatinamas pasitikėjimas savo jėgomis, ugdomi bendradarbiavimo gebėjimai. Būrelio veiklos metu mokiniai ruošiami dalyvauti rajono moksleivių krepšinio varžybose, kaimo mokyklų krepšinio 3x3 varžybose.

Pradinukų sportinis lavinimas – futbolas

Vaiikai lankydami šį būrelį tobulina futbolo įgūdžius, stiprina fizinę ištvermę. Žaidžiamas futbolas, laikantis futbolo žaidimo taisyklių, mokomasi žaidimo taisyklių, kamuolio varymo, spyrimo į vartus technikos, puolimo veiksmų. Žaidimų metu lavinamos fizines ypatybes, skatinamas pasitikėjimas savo jėgomis, ugdomi bendradarbiavimo gebėjimai.

Kūrybinių slėpinių klubas

Klubo užsiėmimų metu mokomąsi dirbti su įvairiomis siuvimo technologijomis, siūti įvairius drabužių aksesuarus, atlikti jų apdailą, panaudojant tradicines ir netradicines rankdarbių atlikimo technikas. Gaminami suvenyrai ir papuošalai iš natūralios vilnos pagal vėlimo technologiją, dekoratyvinių butelių kūrimas iš buitinių atliekų, mezgama virbalais, neriama vašeliu. Mokinių rankdarbiai demonstruojami mokyklos parodose per įvairias šventes, visuotinius tėvų susirinkimus. Skatinamas mokinių dalyvavimas konkursuose. Juk savo rankomis sukurti darbeliai tokie mieli ir šilti.

Medžio dailiųjų darbų būrelis

Būrelio užsiėmimų metu mokomąsi dirbti su įvairiomis medžio apdirbimo technologijomis, gaminami mediniai daiktai, mokomasi atlikti jų apdailą, panaudojant tradicines ir netradicines rankdarbių atlikimo technikas. Mokinių darbeliai demonstruojami mokyklos parodose per įvairias šventes, visuotinius tėvų susirinkimus. Skatinamas mokinių dalyvavimas konkursuose.

Maisto gaminimo būrelis „Puodeli, virk“

Mokiniai lankydami šį būrelį susipažįsta su maisto gaminimo technologijomis, išmoksta naujų receptų ir pasigaminti sau nesudėtingus patiekalus, desertus. Išmoksta stalo serviravimo taisyklių ir etiketo taisyklių, kultūringai praleidžia laisvalaikį.

Fotografijos ir dailės studija „Aš čia“

Būrelio metu mokiniai supažindinami su įvairiais dailės raidos laikotarpiais ir stiliais, mokomi įvairių kūrybos būdų dailėje, sudaroma galimybė išreikšti save kūrybiškai. Rengiamos darbelių parodos mokykloje, nariai dalyvauja įvairiuose piešimo konkursuose. Yra prizinių vietų laimėtojai. Erdvė, judėjimas čia perteikiamas perspektyva, spalvomis. Pagrindinė išraiškos priemonė – nuotrauka. Todėl daug laiko yra skiriama fotoaparato ir nuotraukų analizei ir nuotraukų parodų organizavimui.

Folkloro ansamblis

Būrelio metu mokiniai mokosi dainuoti lietuvių liaudies dainas, romansus, mokosi groti kanklėmis, skudučiais, lumzdeliu. Sužino apie tradicinių lietuvių kalendorinių švenčių papročius, dalyvauja mokyklos renginiuose: mokytojų diena, advento vakaras, Vasario 16-osios minėjimas, užgavėnės, Motinos diena ir kituose.

Vokalinis ansamblis

Mokiniai susipažįsta su dainų atlikimo technika, ruošiasi koncertams, lavinamas muzikinis suvokimas. Dainuojamos populiarios dainos, dalyvaujama mokyklos renginiuose (pvz., paskutinis skambutis, Motinos diena ir kt.).  Mėgsti muziką – papildyk mūsų gretas.

Etninės kultūros būrelis 1-4 klasei

Būrelyje daug dėmesio yra skiriama liaudies kalendorinėms ir religinėms šventėms, kasmet organizuojamos Vėlinių, Kalėdų, Velykų, Jurginių šventės, lino, duonelės kelio šventės ir kiti renginiai. Būrelyje  supažindinama su švenčių kilme, jų prasme, kad mokiniai geriau suvoktų senovės lietuvių mąstyseną, labiau suartėtų su gamta. Būrelyje mokiniai susipažįsta su vaikų tautosaka per įvairius žaidimus, ratelius, dainas, pasakas, sakmes. Tai padeda išsaugoti ir tęsti tėvų, šeimos tradicijas, puoselėti geriąsias žmogaus savybes – sąžiningumą, jautrumą, darbštumą bei moko suprasti ir vertinti grožį bei gėrį.

Saviraiškos būrelis 1-4 klasei

Būrelio veiklos metu mokiniai susipažįsta su įvairiomis lietuvių tautinio meno sritimis. Ugdomas mokinių kūrybiškumas, estetinis skonis. Sudaromos sąlygos mokiniams savo kūrybą pritaikyti kasdieniniame gyvenime, mokomasi kulinarijos pradmenų. Užsiėmimų metu ugdoma pagarba šeimos tradicijoms, todėl visi rankdarbiai yra neatsiejami nuo gyvenimo, jie pritaikomi buičiai ir šventėms. Organizuojamos darbelių parodos, pristatymai, įvairios išvykos į muziejus, pas žymesnius krašto žmones.

Šokių būrelis 1-4 klasei

Šokami įvairaus žanro šokiai, improvizacijos. Mokiniai mokosi šokti ir bendrauti poroje. Mokoma choreografinių elementų (pavieniui, porose, šokių figūrose), formuojami pavienio ir porinio šokio įgūdžiai. Būrelių dalyviai su savo programomis dalyvauja mokyklos renginiuose, rajoniniuose konkursuose.

Būrelio veikla pažadina vaiko norą pažinti choreografinį pasaulį ir jos pagalba išmokti reikšti savo jausmus ir emocijas. Tenkinamas natūralus vaikų poreikis judėti, ugdyti sąmoningą ir harmoningą kūno judesį, lavinti kinetinius gebėjimus, koordinaciją. Formuojama taisyklinga kūno laikysena.

Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Oazė“

Jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai susipažįsta su elementariomis žiniomis apie mišką, mokosi pažinti gyvosios gamtos dėsnius, rengia miškosaugos akcijas ir kitus renginius. Kasmet dalyvauja pamiškių tvarkymo akcijose, žiemos metu rūpinasi paukšteliais ir žvėreliais įruošdami lesyklas bei lankydamiesi miškuose prie žvėrims įrengtų ėdžių, pavasarį paukščių belaukiant kelia inkilus, dalyvauja Žemės dienos šventėse bei miškasodyje, taip pat dalyvauja išvykose, ekskursijose bei kitose akcijoje, renginiuose. Būrelio veikla fiksuojama nuotraukose ir būrelio metraštyje. Jeigu Tau rūpi gamta, jeigu nori prisidėti išsaugant ir puoselėjant ją, kviečiame tapti mūsų komandos nariu.

Šaudymo būrelis

Šaudymo sportas, tai individuali sporto šaka. Šaudymas - tikslumo reikalaujanti sporto šaka, kur, naudojant šaunamąjį ginklą, reikia pataikyti į nejudantį arba judantį taikinį.
Šaudymas yra viena iš seniausių ir populiariausių sporto šakų pasaulyje, atsiradusi, kai tik buvo išrasti šaunamieji ginklai. Tai Olimpinė sporto šaka.

Kviečiame 5-10 klasių berniukus ir mergaites, norinčius išmokti šaudyti su oriniu šautuvu, prisijungti prie sportinio šaudymo treniruočių.

Informaciją parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė