TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I.             BENDROSIOS NUOSTATOS

1.            Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, auklėtojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.

2.            Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės), Mokyklos vidaus darbo taisyklių, žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

II.          MOKINIO TEISĖS

3.            Mokinys turi teisę:

3.1. į nemokamą mokymą mokykloje;

3.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, fonoteka, biblioteka, atitinkamais kabinetais saviruošai;

3.3. dalyvauti svarstant mokinių ugdymo organizavimo klausimus;

3.4. gauti mokyklos kaupiamą informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;

3.5. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

3.6. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.7. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę ir sveikatos priežiūros pagalbą;

3.8. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

3.9. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

3.10.  dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

3.11.  būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

3.12.  būti tinkamai informuotas apie savo teise ir pareigas;

3.13.  Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

III.       MOKINIO PAREIGOS

4.            Gerbia Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą, laikosi žmonių bendrabūvio normų.

5.            Laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų.

6.            Dalyvauja mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose.

7.            Stropiai ir sąžiningai mokosi pagal savo sugebėjimus, gerbia mokymo įstaigos bendruomenės narius ir jų nuomonę. Įgytas žinias taiko gyvenime.

8.            Nevėluoja į pamokas, nepraleidinėja jų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas turi pateisinti tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliais, gydytojų pažymomis ar kitų įstaigų išrašytais dokumentais. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip dvi dienas iš eilės.

9.            Laikosi higienos reikalavimų: mokymo įstaigoje vilki tvarkingą ir švarią aprangą, patalpose būna be kepurės, pirštinių ir striukės.

10.        Pasiruošia pamokoms, turi mokymuisi reikalingas priemones.

11.        Pamokų ir pamokų ruošos metu stropiai mokosi, netrukdo kitiems mokiniams. Atlieka mokytojo, auklėtojo, administracijos pateiktas užduotis.

12.        Iš mokymo įstaigos ar iš pamokos išeina tik mokytojui, auklėtojui, direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui leidus. Išleistas iš pamokos (-ų) mokinys privalo užsiregistruoti pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

13.        Pertraukų metu nebėgioja, netriukšmauja, nešiukšlina, kultūringai elgiasi, vykdo mokytojų ir budinčių mokinių nurodymus.

14.        Stropiai atlieka budinčiojo pareigas.

15.        Tausoja mokymo įstaigos turtą, taupo elektros energiją, vandenį.

16.        Už sugadintą mokymo įstaigos turtą atlygina nustatyta tvarka.

17.        Mokymo įstaigos bibliotekoje – informaciniame centre, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose laikosi tose patalpose nustatytos tvarkos.

18.        Dalyvauja popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius.

19.        Pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikosi mokytojų, vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių.

20.        Žino ir laikosi saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos ir elgesio vandenyje bei darbo saugos taisyklių.

21.        Tinkamai derina mokymąsi, darbą ir poilsį, vertina savo ir kitų laiką. Sistemingai mankštinasi, sportuoja, grūdinasi. Rengiasi ginti Lietuvos valstybę. Atsisako kenksmingų įpročių, amoralių poelgių, padeda palaikyti tvarką mokykloje ir už jos ribų.

22.        Gerbia tėvus, kitus šeimos narius, padeda namų ruošoje. Rūpinasi tėvais ir kitais šeimos nariais ligos ir kitos negalios atvejais.

IV.       MOKINIUI DRAUDŽIAMA

23.  Mokymo įstaigos ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama:

23.1.  naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;

23.2.  rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas;

23.3.  atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;

23.4.  per pamokas, pamokų ruošą naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai bus paimami ir grąžinami tik tėvams (globėjams, rūpintojams);

23.5.  pamokų, pamokų ruošos metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;

23.6.  lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus.

V.          PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

24.  Paskatinimai:

24.1.  pagyrimai, padėkos pažymių knygelėse, sieninėje spaudoje;

24.2.  padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;

24.3.  apdovanojimas atminimo dovanomis;

24.4.  bilietai į įvairius renginius pažangiausiems mokiniams;

24.5.  ekskursijos Lietuvoje ir už Lietuvos ribų aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems mokiniams.

25.  Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:

25.1.  klasės vadovo, auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu;

25.2.  informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;

25.3.  tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į mokyklą;

26.  Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas Prevencinio darbo grupės posėdyje, Mokytojų taryboje, Mokyklos taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas sąrašą.

27.  Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:

27.1.  pastaba;

27.2.  papeikimas;

27.3.  pašalinimas iš mokymo įstaigos.

Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.

VI.       FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

28.  Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

29.  Mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

30.  Už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytus pažeidimus atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

31.  Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus administracinio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje,175  straipsnyje, 176-1 straipsnio trečiojoje dalyje, 177 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje administracinėn atsakomybėn traukiami jų tėvai arba globėjai (rūpintojai). (Pateikiami priede).

32.  Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais administracinio kodekso 21-1, 24, 37-1, 281, 313 ir 314 straipsniuose (pateikiami priede).