TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Mokinių drausminimo sistema – laiptai:

 

Dėl netinkamo mokinių elgesio (mokymosi priemonių neturėjimas, pamokos trukdymas, naudojimasis telefonais, grotuvais, nuolatinis vėlavimas į pamokas, pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties, nepagarbus, įžūlus elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos darbuotojais, alkoholio, tabako vartojimas mokyklos teritorijoje, azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas, tyčinis mokyklos turto sugadinimas, svetimų daiktų pasisavinimas it kt.):

 

Eil.

Nr.

Mokiniui draudžiama

Nusizengė 1 kartą

Nusižengė du kartus ir daugiau

1

Imti valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt. dokumentus

Administracinė nuobauda-griežtės papeikimas

Apie vagystę informuoti policiją, steigėją

2

Įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų

Informuoti tėvus ir policiją (pagal ATPK 196 str.2d,ATPK 176 (1)3d)

3

Mokykloje ir jos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti (tame tarpe ir elektronines cigaretes), žaisti azartinius žaidimus (kortomis)

1. Rūkymas - raštiškas įspėjimas ir pranešimas tėvams (el. dienyne)185(1)LR tabako kontrolės įstatymas 19st.1d.1p.Vilniaus m.ST sprendimas Nr1-655,5,8 punktas

2. Kvaišalai - informuoti mokyklos vadovą, visuomenės sveikatos specialistą, tėvus (už alkoholio vartojimą-informuojama policija, tėvai, sveikatos priežiūros specialistas; Administracinė nuobauda-griežtas papeikimas) ATPK 178str.4d.,5d.;178(1)1,2d.

3. Azartiniai žaidimaimokykloje-pastaba

Rūkymas-informacija perduodama nepilnamečių reikalų inspektorei

Už azartinius žaidimus mokykloje-papeikimas arba griežtas papeikimas ir informuojama policija ATPK 184str.

4

Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais

Mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ir grąžinti po pamokos

Mokytojas paima telefoną surašo paėmimo aktą ir atiduoda saugojimui i seifą, telefonas grąžinamas tik mokinio (tėvams);

5

Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, užkandžiauti, gerti gėrimus

Žodinis įspėjimas

Auklėtojas (mokytojas) informuoja tėvus

Elgesio įvertinimas- pastaba (raštu)

Vaiko teisių apsaugos įstatymas 49str.

6

Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus, ir kitus leidinius kurie skatina ir propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją

Paėmimas ir perdavimas tėvams

Paėmimas ir perdavimas tėvams

Administracinė nuobauda-griežtas papeikimas

7

Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius

Informuoti tėvus. Administracinė nuobauda-griežtas papeikimas

Nutrauktas mokymosi sutartį

8

Pertraukų metu bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu, spjaudytis, keiktis ir kt.

Žodinis įspėjimas

Laikytis greta prižiūrinčio mokytojo (budinčio)

9

Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus

Informuoti tėvus, atlyginti žalą ir skirti administracinę nuobaudą

Informacijos perduodama policijai

10

Sudaryti turtinius sandorius su kitais mokiniais.

Informuoti tėvus

Administracinio poveikio priemonės

11

Niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.

Atsakomybė pagal (.k.str.6,275,6,276);

Administracinė nuobauda (papeikimas arba griežtas papeikimas

Nutraukti mokymosi sutartį

12

Mokyklos patalpose negalima būti su kepurėmis ir gobtuvais;

Žodinis įspėjimas

Informuojami tėvai Prevencinio poveikio priemonės

13

Vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti, stumdytis, kumščiuotis, muštis ir pan.

Prevencinio ir administracinio poveikio priemonės

Informacija perduodama policijai. Baudžiama pagal ATPK 174str.

14

Vaikščioti į tualetą pamokų metų. Išskyrus atvejus, kada leidžia mokytojas;

Žodis įspėjimas

Mokytojas turi teisę neišleisti

15

Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti vesti pamokas;

Mokytojas-auklėtojas-tėvai

Prevencinio ir administracinio poveikio priemonės

16

Veiksmais ir žodžiais trukdo užsiėmimams, įžeidinėja mokinius, mokytojus  ignoruoja darbu nurodymus

Informuoti tėvus, griežtas papeikimas

Svarstymas mokyklos taryboje. Informuoja ir perduoda nepilnamečių reikalų inspekcijai

17

Sistemingai nesinešioja pažymių knygeles

Įspėjimas pokalbis

Informuoja tėvus

18

Bėga iš klases valandėlių ,renginių ,mokykloje organizuojamų renginių ir pamokų

Administracinė nuobauda- griežtas papeikimas

Griežtas papeikimas su įrašymu į asmens bylą. Pranešimas tėvams Jei 16 metų- nutraukiama mokymosi sutartis